Skip to content

Terms of service

ALGEMENE VERKOOPS, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Definities

– Algemene Voorwaarden: de hierna beschreven algemene uitvoeringsmodaliteiten van de Overeenkomst.
– Confidentiële Informatie: alle informatie van commerciële, technische, strategische of financiële aard inzake de Dienstverlener of de Opdrachtgever, die de andere Partij verkregen heeft tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.
– Diensten en goederen: de diensten en goederen die verleend worden aan de Opdrachtgever zoals overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst of, indien er geen overeenkomst is afgesloten, op andere wijze.
– Verkoper: Quinten Abadir van Moss Projects, met maatschappelijke zetel te Berchem, Antwerpen; ondernemingsnummer BE0692748066
– Overeenkomst: de specifieke uitvoeringsmodaliteiten van de Overeenkomst omschreven in een afzonderlijke Overeenkomst tussen de Partijen.
– Opdrachtgever: de partij die beroep doet op de Diensten en goederen van de Verkoper, zoals vermeld in de overeenkomst of, indien geen overeenkomst is afgesloten, zoals op andere wijze blijkt.
– Intellectuele Eigendomsrechten: auteursrechten, octrooien, merkrechten, tekeningen en modellenrechten, domeinnamen, know-how, sui generis rechten en andere mogelijke intellectuele eigendomsrechten en daarmee verbonden rechten op werken, prestaties, voorstellingen, creaties, onderzoeken, computerprogramma’s, studies, onderzoek, uitvindingen en zo verder.
– Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden en, indien afgesloten, de Overeenkomst.
– Partij(en): de Verkoper en/of de Opdrachtgever.

2. Verplichtingen van Partijen

2.1 De Verkoper verbindt zich ertoe de Diensten en goederen uit te voeren of te leveren ten behoeve van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe aan de Verkoper de vergoeding te betalen die is overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst of, indien er geen Overeenkomst is afgesloten, op andere wijze.

2.2 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Verkoper toegang heeft tot de lokalen en terreinen van de Opdrachtgever en tot alle documenten die informatie over de Opdrachtgever bevat die relevant is voor de uitvoering van de Diensten en levering van de goederen.

2.3 De Opdrachtgever doet al het nodige om onmiddellijk en gepast te antwoorden op alle vragen van de Verkoper naar informatie, richtlijnen en instructies die de Verkoper redelijkerwijze nodig heeft om de Diensten en goederen te leveren.

3. Duurtijd en beëindiging

3.1 De Overeenkomst is van onbepaalde duur.

3.2 Elke Partij kan op elk ogenblik onmiddellijk een einde maken aan de Overeenkomst zonder dat een vergoeding verschuldigd is, indien de andere Partij een zwaarwichtige inbreuk op haar verplichtingen onder de Overeenkomst pleegt en deze niet hersteld is binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van een aangetekend schrijven met daarin vermelding van de inbreuk en verzoek tot herstel.

3.3 De Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde beëindigen zonder motivering door betaling van een verbrekingsvergoeding. De kennisgeving van de beëindiging gebeurt via aangetekend schrijven dat uitwerking heeft de dag na de verzendingsdatum. De verbrekingsvergoeding wordt berekend als volgt: 50% van de vergoedingen en de projectstappen die na de datum van de beëindiging van de Overeenkomst nog verschuldigd zouden zijn door de Opdrachtgever indien de Verkoper de Overeenkomst verder zou uitvoeren.

3.4 Verkoper is gerechtigd om de Overeenkomst te allen tijde te beëindigen via aangetekend schrijven zonder opzeggingstermijn noch vergoeding en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst in de volgende gevallen: (i) indien enige vergoeding verschuldigd door de Opdrachtgever onder de Overeenkomst niet betaald werd op de vervaldag, niet geprotesteerd was en onbetaald blijft na het verstrijken van een termijn van 15 dagen volgend op de eerste schriftelijke betalingsherinnering middels een aangetekend schrijven vanwege de Verkoper, (ii) in geval van een verandering van de controle over de Opdrachtgever zoals gedefinieerd in artikel 5 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, (iii) in het geval de Opdrachtgever een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement, vereffening, aanvraag van gerechtelijk akkoord of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is, (iv) in geval van ontbinding en/of vereffening van de Opdrachtgever, (v) in geval de Opdrachtgever weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Opdrachtgever onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt.

3.5 De beëindiging van de Overeenkomst conform de voorgaande bepalingen ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting om de reeds door de Verkoper verleende Diensten en goederen te vergoeden.

3.6 De rechten van Partijen om een einde te maken aan de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel doen geen afbreuk aan de andere rechten of actiemogelijkheden van Partijen.

4. Tarieven en Facturen

4.1 De tarieven van de Verkoper zoals bepaald in de Overeenkomst of op andere wijze, indien er geen Overeenkomst is afgesloten, zijn exclusief BTW en zijn onderworpen aan indexering en zullen, naar keuze van de Verkoper, aangepast worden aan de schommelingen van het CPI en dit jaarlijks telkens op de verjaardag van de Overeenkomst, volgens volgende formule: Basistarief x nieuw indexcijfer / Aanvangsindexcijfer. Voor de toepassing van deze formule is (i) Basistarief: de tarieven zoals bepaald in de Overeenkomst of op andere wijze, indien er geen Overeenkomst is afgesloten, (ii) Aanvangsindexcijfer: het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de datum van de Overeenkomst, en (iii) nieuw indexcijfer: het indexcijfer van de maand van de verjaardag van de Overeenkomst.

4.2 Alle facturen van de Verkoper zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur in. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire interest verschuldigd die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 2.08.2002, BS 7.08.2002), vermeerderd met 3 %.

4.3 Op het onbetaald gebleven bedrag is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % voor de eerste schijf van 4.000 EUR, 10 % voor de tweede schijf van 4.000 EUR tot 12.500 EUR en 7,5 % op hetgeen 12.500 EUR te boven gaat, onverminderd het recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen voor de gerechtelijke kosten. De Verkoper behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

4.4 Indien Diensten en goederen geannuleerd worden door de Opdrachtgever zullen volgende vergoedingen door de Verkoper aangerekend worden :
• bij annulatie minder dan 30 dagen voor de afgesproken datum van de levering, minimaal en forfaitair 60% van de vastgelegde vergoeding. Bij annulatie minder dan 14 dagen voor de afgesproken datum van de levering, minimaal en forfaitair 80% van de vastgelegde vergoeding.
• bij annulatie minder dan 7 dagen voor de afgesproken datum van de levering, minimaal en forfaitair 100% van de vastgelegde vergoeding.

4.5 De Verkoper kan bijkomende productiekosten in overleg doorfactureren aan de Opdrachtgever indien de Opdrachtgever van de offerte wenst af te wijken.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De Verkoper zal de Diensten en goederen verlenen in volledige onafhankelijkheid en autonomie en zal zijn professionele activiteiten verrichten naar best vermogen en op de wijze die hij geschikt acht.

5.2 Geen enkele vordering kan door de Opdrachtgever worden ingesteld met betrekking tot de Diensten of goederen meer dan 6 maanden na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering of indien de Opdrachtgever binnen de maand nadat het voorval zich voordeed, hiervan de Verkoper niet in kennis heeft gesteld.

5.3 Indien de Verkoper in gebreke blijft zijn verplichtingen onder de Overeenkomst uit te voeren, kan de Opdrachtgever uitsluitend van de Verkoper vorderen deze inbreuken binnen een redelijke termijn te herstellen. In geen enkel geval zal de Verkoper aansprakelijk zijn voor (a) indirecte schade, (b) schade voortvloeiend uit bedrijfsonderbreking, (c) winstderving, (d) omzetvermindering, (e) verlies van voorziene besparingen, (f) verlies aan goodwill, (g) verlies van gegevens of (g) gemiste kansen.

5.4 Zonder afbreuk te doen aan enige andere beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in de Overeenkomst, zal de schade die door de Opdrachtgever op de Verkoper verhaald kan worden, niet meer bedragen dan het totaal bedrag van de vergoedingen betaald door de Opdrachtgever aan de Verkoper in het jaar waarin de schade is ontstaan.

6. Overmacht
Geen enkele Partij wordt geacht in gebreke of aansprakelijk te zijn voor enige vertraging in de uitvoering of de niet-uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst indien dit te wijten is aan een situatie van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan, zonder daaroe te worden beperkt: brand, overstromingen of andere natuurrampen, staking, rellen, oorlog en dergelijke meer.

7. Confidentiële Informatie
De Opdrachtgever en de Verkoper moeten zich tijdens de looptijd van de Overeenkomst en te allen tijde na de einddatum ervan onthouden Confidentiële Informatie te onthullen aan derden en Confidentiële Informatie aan te wenden in het eigen voordeel of dat van enige derde. Elke inbreuk op deze verplichting zal de Verkoper automatisch recht geven op een schadevergoeding gelijk aan een bedrag van 20.000 € vanwege de Opdrachtgever, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van de Verkoper om schadevergoeding te vorderen voor de daadwerkelijk geleden schade en enige andere rechtsvordering in te stellen tegen de Opdrachtgever of tegen om het even welke derde die strekt tot stopzetting van het gebruik van de Confidentiële Informatie.

8. Algemeen

8.1 De offertes van de Verkoper zijn niet bindend in hoofde van de Verkoper. De aanvaarding van een offerte van de Verkoper door de Opdrachtgever is enkel bindend in hoofde van de Opdrachtgever. Er zal slechts een overeenkomst tot stand komen tussen de Verkoper en de Opdrachtgever wanneer (i) de Opdrachtgever de offerte van de Verkoper aanvaard heeft en de Verkoper deze aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd of (ii) een Overeenkomst wordt afgesloten tussen de Verkoper en de Opdrachtgever.

8.2 Geen wijziging van de Overeenkomst zal de Partijen binden tenzij wanneer dit schriftelijk is overeengekomen en naar behoren wordt uitgevoerd door de Partijen.

8.3 Met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 5.2, houdt het niet opeisen of het uitstellen van een recht dan wel het niet toepassen van een sanctie door de Verkoper geenszins een afstand van recht in.

8.4 Indien één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar zouden zijn, zal deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid de geldigheid of afdwingbaarheid niet aantasten van de overige bepalingen. De Partijen komen overeen dat zij elke nietige of onafdwingbare bepaling zullen vervangen door een andere bepaling die een gelijkwaardig economisch effect heeft.

8.5 In geval van tegenspraak tussen de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, zal de Overeenkomst voorrang hebben.

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 Op de Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

9.2 Enkel de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen zal bevoegd zijn om kennis te nemen van enige geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomst.